Croeso i wefan Cyngor Ysgolion Sul a Cyhoeddiadau’r Gair

clawr-comic-nadolig-ancoraCOMIC A LLYFRYN NADOLIG NEWYDD AR GYFER 2016
Yn newydd ar gyfer 2016 mae Arwyr Ancora: Comic Beiblaidd y Nadolig sy’n addas ar gyfer 7 i 11 oed. Mae’r Comic hwn hefyd yn cyflwyno plant i app Beiblaidd Guardians of Ancora fydd ar gael yn Gymraeg yn ystod 2017. Yn ogystal mae llyfr lliwgar yn adrodd hanes stori’r Nadolig, sef Fy Llyfr Nadolig Cyntaf, ar ffurf odl wedi ei greu yn arbennig gan Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru 2015-2017. Mae’n addas ar gyfer plant 4 i 8 oed. Cliciwch YMA am fwy o wybodaeth.

LLYFR CANU CRISTNOGOL NEWYDD I BLANT: CANU CLOD!
Erbyn hyn mae’r gyfrol Canu Clod! 1 a 2 allan yn y siopau! Mae’r cyfrolau hyn yn cynnwys dros 440 o ganeuon Cristnogol sy’n addas i blant ac ieuenctid. Cofiwch bod y llyfrau ar gael trwy unrhyw siop Gymraeg neu Gristnogol.

Os am archebu copiau o’r cyfrolau ar-lein i’w derbyn trwy’r post cliciwch y botwm isod. Pris y cyfrolau yw £26.99 yr un (cludiant am ddim ar-lein tan ddiwedd 2016).

Cynnig arbennig, dwy gyfol (sef y casgliad llawn) am £50.


Canu Clod!MAES LLAFUR YR YSGOL SUL I OEDOLION
Rhwng Medi a Rhagfyr 2016 byddwn yn parhau i ddilyn cyfrol Etifeddiaeth Ragorol yn myfyrio ar y Salmau. O fis Ionawr 2017 ymlaen byddwn yn dilyn cyfrol Dehongli Meddwl Paul gan Elfed ap Nefydd Roberts. Ar gael yn eich siop Gymraeg leol neu i’w archebu ar-lein trwy gwales drwy glicio yma.

SIOP ADNODDAU DIGIDOL
Mae llawer o adnoddau ar gael erbyn hyn y gellir eu prynnu a’u lawrlwytho oddi ar y we. Cliciwch yma i weld beth sydd ar gael.

Beibl_Byw_colourYMGYRCH BEIBL BYW
Dyma ymgyrch gyffrous gan Gymdeithas y Beibl, y Cyngor Ysgolion Sul a Gobaith i Gymru i hybu darllen y Beibl trwy gyfrwng y Gymraeg. Cliciwch yma i ddarllen mwy.

fb-artHefyd, dilynwch Beibl Byw ar Facebook.

ARCHEBU BEIBL.NET
Archebwch gopiau o’r ddau argraffiad o beibl.net. Fel rhan o ymgyrch Beibl Byw am 2016 medrwn gynnig prisiau gostyngol arbennig. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i lawrlwytho’r ffurflen archebu.

GWERSLYFRAU CYFREDOL I BLANT 2015-2017

cloriau-gwefanGwerslyfr Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu

Ar gyfer plant o dan 11 oed cyhoeddir gwerslyfr newydd sbon gan Ann Bowen Morgan a Delyth Morgans-Phillips sy’n cyd-fynd â Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu. Mae’r gwerslyfr yn cynnwys dros 40 o wersi sy’n cynnwys stori Feiblaidd ynghyd â gwers bwrpasol gan gynnwys gweithgaredd crefft, lluniau a phôsau i’w lliwio, gemau a dysgu adnod. Ceir cyfeiriadau at adnoddau ychwanegol gan gynnwys ffilmiau a cyflwyniadau Power Point.

Mae Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu yn feibl lliw llawn sy’n cynnwys y stori’n llawn a dwy dudalen o weithgareddau i gyd-fynd â phob gwers.

Cliciwch YMA am ffurflen archebu.

Mae genym nifer o gyfresi Gwerslyfrau ar gael erbyn hyn. Cliciwch yma i lawrlwytho taflen gyda’r holl wybodaeth.

Mae genym hefyd ddewis eang o lyfrau cyffredinol sy’n ddefnyddiol ar gyfer cynnal Ysgol Sul a chlybiau plant gan gynnwys llyfrau crefft, gemau, cwis a llyfrau gweddiau plant. Cliciwch yma i lawrlwytho taflen gyda’r holl wybodaeth.

CYSylltiad
Mae cylchlythyr blynyddol Cyngor Ysgolion Sul wedi ei ddosbarthu i ysgrifenyddion yr holl Eglwysi yng Nghymru. I dderbyn copi electronig lawrlwythwch yma (PDF).

Cyhoeddiadau’r Gair
Mae gan Cyhoeddiadau’r Gair erbyn hyn dros 800 o lyfrau Cymraeg Cristnogol mewn print, ac mae’r rhain i gyd ar gael yn eich siop Gymraeg neu Gristnogol leol, neu ar y wê o wefan www.gwales.com

Ymhlith yr arlwy mae na ddewis eang o lyfrau defosiynol i oedolion, Beiblau lliw i blant, llyfrau darllen lliwgar a deniadol i blant a nifer o lyfrau adnoddau i athrawon Ysgol Sul.

Am restr o’n llyfrau defosiynnol i oedolion cliciwch yma.

Am restr o’n Beiblau ar gyfer pob oed cliciwch yma.

Yn ogystal â llyfrau mae gennym ddewis o CD’s, DVD’s a disgiau cyfrifiadurol ar gael hefyd, sy’n rhan o’n gweledigaeth i gyhoeddi adnoddau digidol yn Gymraeg.

Cofiwch hefyd bod yna nifer o gynlluniau cyffrous ar gael yn ein adran Projectau.

ROOTS yn Gymraeg
Y mae gweddïau wythnosol ar gyfer plant ac oedolion yn ogystal â taflen waith i blant ar gael i’w lawrlwytho o wefan www.rootsontheweb.com. I gael mynediad i’r deunydd bydd angen tanysgrifio i’r cylchgrawn trwy glicio YMA ac o dderbyn tanysgrifiad fe gewch gyfrinair ac enw defnyddiwr i sicrhau mynediad i’r wefan er mwyn lawrlwytho’r deunydd Cymraeg. Am fwy o wybodaeth a samplau cliciwch yma.

Y Genhedlaeth Nesaf
Dyma ffilm heriol i’w dangos i gynulleidfaoedd eglwysig i annog pobl i ystyried lle a rôl plant o fewn teulu’r eglwys. Cliciwch YMA i’w gweld ac i’w lawrlwytho.

Pob bendith gyda gwaith yr Ysgol Sul, a cofiwch gysylltu os gallwn eich cynorthwyo mewn unrhyw ffordd.

Aled Davies, Cyfarwyddwr

Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristnogol Cymru

Rhif elusen gofrestredig: 525766.