Croeso i wefan Cyngor Ysgolion Sul a Cyhoeddiadau’r Gair

Blas ar y Beibl – Cyfrol newydd
Dyma gyfrol newydd sy’n cael ei gyhoeddi fel rhan o ymgyrch Beibl Byw ac sy’n addas i ieuenctid ac oedolion. Cyfrol ddifyr a hwyliog, llawn gwybodaeth a ffeithiau difyr, sy’n rhoi trosolwg o holl lyfrau’r Beibl a’u perthnasedd ar gyfer heddiw. Addasiad o gyfrol Simon Jenkins, Bible from Scratch. Pris £8.99.

Arwyr Ancora – App Beiblaidd newydd
Mae Cyngor Ysgolion Sul yn falch o gefnogi a noddi App Beiblaidd newydd ARWYR ANCORA sef App rhad ac am ddim i blant, a fydd yn cael ei lansio yn Eisteddfod yr Urdd ym Mhenybont eleni. Galwch mewn i stondin Yr Ysgol Sul ar faes yr eisteddfod er mwyn cael cyfle i chwarae’r gem. Mwy o wybodaeth o wefan www.arwyrancora.com

LLYFR CANU CRISTNOGOL NEWYDD I BLANT: CANU CLOD!
Erbyn hyn mae’r gyfrol Canu Clod! 1 a 2 allan yn y siopau! Mae’r cyfrolau hyn yn cynnwys dros 440 o ganeuon Cristnogol sy’n addas i blant ac ieuenctid. Cofiwch bod y llyfrau ar gael trwy unrhyw siop Gymraeg neu Gristnogol. Am fwy o fanylion neu i archebu cliciwch YMA.

MAES LLAFUR YR YSGOL SUL I OEDOLION
O fis Ionawr 2017 ymlaen byddwn yn dilyn cyfrol Dehongli Meddwl Paul gan Elfed ap Nefydd Roberts. Ar gael yn eich siop Gymraeg leol neu i’w archebu ar-lein trwy gwales drwy glicio yma.

SIOP ADNODDAU DIGIDOL
Mae llawer o adnoddau ar gael erbyn hyn y gellir eu prynu a’u lawrlwytho oddi ar y we. Cliciwch yma i weld beth sydd ar gael.

YMGYRCH BEIBL BYW
Dyma ymgyrch gyffrous gan Gymdeithas y Beibl, y Cyngor Ysgolion Sul a Gobaith i Gymru i hybu darllen y Beibl trwy gyfrwng y Gymraeg. Cliciwch yma i ddarllen mwy.

fb-artHefyd, dilynwch Beibl Byw ar Facebook.

Mae matiau diod (coasters) Beibl Byw wedi eu cynhyrchu ar gyfer 2017. 10,000 o gyfleoedd i drafod pynciau mawr y dydd mewn cyd-destun Beiblaidd dros baned neu beint. Mae modd cael setiau o’r rhain o swyddfeydd yr enwadau yng Nghymru.

ARCHEBU BEIBL.NET
Archebwch gopiau o’r ddau argraffiad o beibl.net. Fel rhan o ymgyrch Beibl Byw am 2016 medrwn gynnig prisiau gostyngol arbennig. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i lawrlwytho’r ffurflen archebu.

GWERSLYFRAU CYFREDOL I BLANT 2015-2017

cloriau-gwefanGwerslyfr Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu

Ar gyfer plant o dan 11 oed cyhoeddir gwerslyfr newydd sbon gan Ann Bowen Morgan a Delyth Morgans-Phillips sy’n cyd-fynd â Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu. Mae’r gwerslyfr yn cynnwys dros 40 o wersi sy’n cynnwys stori Feiblaidd ynghyd â gwers bwrpasol gan gynnwys gweithgaredd crefft, lluniau a phôsau i’w lliwio, gemau a dysgu adnod. Ceir cyfeiriadau at adnoddau ychwanegol gan gynnwys ffilmiau a cyflwyniadau Power Point.

Mae Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu yn feibl lliw llawn sy’n cynnwys y stori’n llawn a dwy dudalen o weithgareddau i gyd-fynd â phob gwers.

Cliciwch YMA am ffurflen archebu.

Mae genym nifer o gyfresi Gwerslyfrau ar gael erbyn hyn. Cliciwch yma i lawrlwytho taflen gyda’r holl wybodaeth.

Mae genym hefyd ddewis eang o lyfrau cyffredinol sy’n ddefnyddiol ar gyfer cynnal Ysgol Sul a chlybiau plant gan gynnwys llyfrau crefft, gemau, cwis a llyfrau gweddiau plant. Cliciwch yma i lawrlwytho taflen gyda’r holl wybodaeth.

CYSylltiad
Mae cylchlythyr blynyddol Cyngor Ysgolion Sul wedi ei ddosbarthu i ysgrifenyddion yr holl Eglwysi yng Nghymru. I dderbyn copi electronig lawrlwythwch yma (PDF).

Cyhoeddiadau’r Gair
Mae gan Cyhoeddiadau’r Gair erbyn hyn dros 800 o lyfrau Cymraeg Cristnogol mewn print, ac mae’r rhain i gyd ar gael yn eich siop Gymraeg neu Gristnogol leol, neu ar y wê o wefan www.gwales.com

Ymhlith yr arlwy mae na ddewis eang o lyfrau defosiynol i oedolion, Beiblau lliw i blant, llyfrau darllen lliwgar a deniadol i blant a nifer o lyfrau adnoddau i athrawon Ysgol Sul.

Am restr o’n llyfrau defosiynnol i oedolion cliciwch yma.

Am restr o’n Beiblau ar gyfer pob oed cliciwch yma.

Yn ogystal â llyfrau mae gennym ddewis o CD’s, DVD’s a disgiau cyfrifiadurol ar gael hefyd, sy’n rhan o’n gweledigaeth i gyhoeddi adnoddau digidol yn Gymraeg.

Cofiwch hefyd bod yna nifer o gynlluniau cyffrous ar gael yn ein adran Projectau.

ROOTS yn Gymraeg
Y mae gweddïau wythnosol ar gyfer plant ac oedolion yn ogystal â taflen waith i blant ar gael i’w lawrlwytho o wefan www.rootsontheweb.com. I gael mynediad i’r deunydd bydd angen tanysgrifio i’r cylchgrawn trwy glicio YMA ac o dderbyn tanysgrifiad fe gewch gyfrinair ac enw defnyddiwr i sicrhau mynediad i’r wefan er mwyn lawrlwytho’r deunydd Cymraeg. Am fwy o wybodaeth a samplau cliciwch yma.

Y Genhedlaeth Nesaf
Dyma ffilm heriol i’w dangos i gynulleidfaoedd eglwysig i annog pobl i ystyried lle a rôl plant o fewn teulu’r eglwys. Cliciwch YMA i’w gweld ac i’w lawrlwytho.

Pob bendith gyda gwaith yr Ysgol Sul, a cofiwch gysylltu os gallwn eich cynorthwyo mewn unrhyw ffordd.

Aled Davies, Cyfarwyddwr

Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristnogol Cymru

Rhif elusen gofrestredig: 525766.