Croeso i wefan Cyngor Ysgolion Sul a Cyhoeddiadau’r Gair

Cyhoeddiadau’r Gair â’r Cyngor Ysgolion Sul yn y Sioe â’r Eisteddfod eto eleni

Cofiwch bydd Cyngor Ysgolion Sul yn arddangos a gwerthu eu holl adnoddau ym Mhabell yr Eglwysi yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod elelni. Bydd ein holl adnoddau newydd ar gael, a nifer o fargeinion a chynigion arbennig hefyd.

GWERSLYFRAU NEWYDD AR GYFER MEDI 2015

Gwerslyfr Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu

Ar gyfer plant o dan 11 oed cyhoeddir gwerslyfr newydd sbon gan Ann Bowen Morgan a Delyth Morgans-Phillips sy’n cyd-fynd â Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu. Mae’r gwerslyfr yn cynnwys dros 40 o wersi sy’n cynnwys stori Feiblaidd ynghyd â gwers bwrpasol gan gynnwys gweithgaredd crefft, lluniau a phôsau i’w lliwio, gemau a dysgu adnod. Ceir cyfeiriadau at adnoddau ychwanegol gan gynnwys ffilmiau a cyflwyniadau Power Point.

Mae Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu yn feibl lliw llawn sy’n cynnwys y stori’n llawn a dwy dudalen o weithgareddau i gyd-fynd â phob gwers.

Cliciwch YMA am ffurflen archebu.

ffurflen hysbys beibl dot net 365

clawr-can-fenaid-can‘Cân f’enaid cân’
Sally Lloyd Jones (Cyhoeddiadau’r Gair)
ISBN 978 1 85994 777 8 |  £7.99

Ambell waith, byddwn yn darganfod adnodd sydd, wrth i ni ddechrau ei ddarllen a’i ddefnyddio, fel cyfarfod ffrind newydd sydd ar yr un donfedd a ni. Felly mae myfyrdodau Sally Lloyd Jones yn y gyfrol newydd yma. Fel y mae Sally yn egluro yn ei chyflwyniad, does dim rhaid darllen un ar ôl y llall, ac maent wedi eu hysgrifennu ar gyfer rhai sydd mewn gwahanol fannau ar daith eu ffydd. Mae’n lyfr i’w ddefnyddio yn bersonol, ond hefyd yn addas i’w rannu mewn amryw o sefyllfaoedd defosiynol.

Yn ogystal mae cyfres o adnoddau gan yr un awdures ar gael yn Gymraeg: ‘Beibl Bach Stori Duw’ ynghyd ag adnoddau digidol o’r Beibl yma ar gryno ddisg sain, a chyfres o 4 DVD o’r Beibl wedi ei animeiddio’n syml. Mae’r darluniau yn drawiadol, ac mae’r hanesion wedi eu sgwennu mewn ffordd lle bo ‘pob stori yn sibrwd ei enw’.

Gwerslyfrau

Yma cewch wybodaeth am y gwerslyfrau sydd ar gael i Ysgolion Sul Cymru, gan gynnwys ein Gwerslyfrau newydd ar gyfer Medi 2014, sef Cyfres Stori a Llun ar gyfer plant dan 5 oed, Cyfres Mosaig ar gyfer plant 6 i 11 oed a Y Beibl Mewn 25 Cam ar gyfer rhai dros 11 oed. Bydd manylion llawn yn dilyn yn fuan. Mae Cyfres Stori Duw, ein deunydd ar gyfer 2012-2014 dal ar gael.

gwerslyfrau

dehonglirMaes llafur yr Ysgol Sul i oedolion – Ionawr 2014 – Medi 2015

O fis Ionawr 2014 ymlaen fe fydd maes llafur yr oedolion yn dilyn hanes bywyd a gweinidogaeth Iesu, gan ddefnyddio llyfrau Elfed ap Nefydd Roberts fel esboniadau. O fis Ionawr ymlaen, Y Bregeth ar y Mynydd fydd y maes, gan ddilyn Dehongli’r Bregeth gan Cyhoeddiadau’r Gair. Cliciwch YMA am fwy o wybodaeth.

CYSylltiad
Mae cylchlythyr blynyddol Cyngor Ysgolion Sul wedi ei ddosbarthu i ysgrifenyddion yr holl Eglwysi yng Nghymru. I dderbyn copi electronig lawrlwythwch yma (PDF).

ROOTS yn Gymraeg
Y mae gweddïau wythnosol ar gyfer plant ac oedolion yn ogystal â taflen waith i blant ar gael i’w lawrlwytho o wefan www.rootsontheweb.com. I gael mynediad i’r deunydd bydd angen tanysgrifio i’r cylchgrawn trwy glicio YMA ac o dderbyn tanysgrifiad fe gewch gyfrinair ac enw defnyddiwr i sicrhau mynediad i’r wefan er mwyn lawrlwytho’r deunydd Cymraeg. Am fwy o wybodaeth a samplau cliciwch yma.

Cyhoeddiadau’r Gair
Mae gan Cyhoeddiadau’r Gair erbyn hyn dros 750 o lyfrau Cymraeg Cristnogol mewn print, ac mae’r rhain i gyd ar gael yn eich siop Gymraeg neu Gristnogol leol, neu ar y wê o wefan www.gwales.com

Ymhlith yr arlwy mae na ddewis eang o lyfrau defosiynol i oedolion, Beiblau lliw i blant, llyfrau darllen lliwgar a deniadol i blant a nifer o lyfrau adnoddau i athrawon Ysgol Sul.

Yn ogystal â llyfrau mae gennym ddewis o CD’s, DVD’s a disgiau cyfrifiadurol ar gael hefyd, sy’n rhan o’n gweledigaeth i gyhoeddi adnoddau digidol yn Gymraeg.

Os am lawrlwytho copi lliw llawn o’r catlog fel dogfen PDF cliciwch YMA.

Cofiwch hefyd bod yna nifer o gynlluniau cyffrous ar gael yn ein adran Projectau.

Y Genhedlaeth Nesaf
Dyma ffilm heriol i’w dangos i gynulleidfaoedd eglwysig i annog pobl i ystyried lle a rôl plant o fewn teulu’r eglwys. Cliciwch YMA i’w gweld ac i’w lawrlwytho.

Pob bendith gyda gwaith yr Ysgol Sul, a cofiwch gysylltu os gallwn eich cynorthwyo mewn unrhyw ffordd.

Aled Davies, Cyfarwyddwr