Pypedau

Bydd llawer yn dewis defnyddio pypedau mewn clybiau plant ac mewn gwasanaethau pob oed. Mae creu ‘cymeriad’ allan o bersonoliaeth un pyped yn ffordd y gall plant ddod i’w adnabod yn gyfrwng effeithiol i gadw diddordeb a chwilfrydedd.

Mae cwmni Onewayuk yn arbenigo mewn cyflenwi pypedau i eglwysi, ac mae ganddynt ddewis eang o gymeriadau ac adnoddau fel sgriptiau a setiau. Mwy o wybodaeth ar eu gwefan

Gwefan: www.onewayuk.com

Dyma rai syniadau pellach:

Adeiladu eich Llwyfan Pypedau eich hun, lawrlwythwch eich diagram a’r cyfarwyddiadau yma.
Os ydych yn chwilio am Sgriptiau i’w defnyddio ar gyfer eich sioe bypedau, dyma adnodd gwych: www.puppetresources.com

Dyma rai ystyriaethau wrth gychwyn allan i ddefnyddio pypedau:

Rhai camau i’w hystyried:

  • Gweddïwch cyn defnyddio pypedau yng ngweinidogaeth eich Plant, gadewch i’r Arglwydd eich arwain i ystyried os fydd y weinidogaeth hon yn gweithio gyda’ch cynulleidfa ai peidio.
  • Gwirfoddolwyr: bydd angen o leiaf dau wirfoddolwr arnoch chi, neu fwy os ydych chi’n bwriadu gwneud cynyrchiadau mawr. Siaradwch â’ch arweinwyr ieuenctid am wirfoddolwyr posib; gall pobl ifanc yn eu harddegau fod yn bypedwyr da ac egnïol iawn. Gadewch i’r eglwys wybod am y cyfle i weinidogaethu trwy’r rhaglen bypedau.
  • Bydd angen llwyfan arnoch i’ch pypedau berfformio arno. Gall llwyfan fod yn wal syml neu’n fwy cymhleth. Os oes angen llwyfan arnoch, bydd yn rhatach o lawer adeiladu na phrynu un.
  • Sgript: defnyddiwch sgript i bwysleisio themâu eich gwers ysgol sul. Dylai’r sgript fod yn fyr (5-7 munud). Mae yna lawer o adnoddau am ddim ar gyfer sgriptiau pypedau.
  • Syniad arall yw ysgrifennu eich sgriptiau eich hun neu efallai bod ysgrifennwr talentog yn eich cynulleidfa sy’n chwilio am gyfle.
  • Pypedau ar gyfer Cerddoriaeth: defnyddiwch bypedau i berfformio cerddoriaeth ar gyfer y dosbarth neu i arwain canu cynulleidfaol. Bydd plant yn mwynhau’r rhyngweithio gyda’r pypedau yn ystod y gerddoriaeth addoli.

Mathau gwahanol o bypedau i’w hystyried:

Dyma grynodeb o fathau gwahanol o bypedau y gellir eu defnyddio:

Mae yna lawer o wahanol fathau o bypedau; pypedau maneg, llawn, hanner corff, a marionette, mae gan rai linyn mae gan eraill wiail i reoli’r pypedau.

Pyped Maneg / Hosan

Mae yna lawer o amrywiadau i byped llaw. Os nad oes ceg symudol ar y pyped, daw tri bys ar un llaw yn wddf a dwy yn fraich. Yn aml, gelwir y math hwn o byped yn byped maneg. Os oes ceg symudol ar y pyped, yn draddodiadol mae’r bawd yn gweithredu fel yr ên isaf; mae’r pedwar bys yn ffurfio’r geg uchaf.

Pyped Rod

Mae ffyn neu wialen wifren yn trin pypedau gwialen sydd ynghlwm wrth y gwddf a’r dwylo. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae’r rheolaethau hyn yn dod o’r gwaelod. Gellir gweithio pypedau gyda gwiail oddi uchod, neu unrhyw gyfeiriad sy’n angenrheidiol ar gyfer symud a pherfformiad da.

Pyped Llaw a Rod

Dyma’r arddull a wnaed yn enwog gan y Muppet’s. Mae’r pypedwr yn defnyddio ei law i symud ceg y pyped tra bod gwiail sydd ynghlwm wrth ddwylo’r pyped yn animeiddio’r breichiau.

Marionette (Pyped Llinynnol)

Un o’r ffurfiau pypedwaith anoddaf i’w drin yn effeithiol, marionetau ar linyn. Fel arfer mae wyth llinyn sylfaenol i farionét wedi’i ddylunio’n dda. Fodd bynnag, gall rhai marionetau fod â deg ar hugain neu fwy. Mae perfformiwr marionét da yn dysgu sut i ddefnyddio disgyrchiant i roi bywyd a phwysau i’r pyped. I weithio marionét yn dda, rhaid ymarfer.