Pwy yw pwy?

Sefydlwyd Cyngor Ysgolion Sul (Rhif elusen gofrestredig: 525766) fel partneriaeth rhwng pum enwad yng Nghymru, a hwy trwy’r Cyngor sy’n cyd-lynnu’r gwaith.

Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Undeb Bedyddwyr Cymru
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg
Yr Eglwyxs Fethodistaidd
Yr Eglwys yng Nghymru

Aelodaeth Cyngor Ysgolion Sul
Rhestr Aelodaeth Cyngor Ysgolion Sul

Aelodaeth Cyngor Ysgolion Sul 2014

Aelodaeth Cyngor Ysgolion Sul 2014

Cadeirydd:Parchg Mererid Mair
Is-Gadeirydd:
Llywydd Anrhydeddus: Rheinallt Thomas
Trysorydd: Mrs Kathryn Morris
Swyddog Ariannol: Mr Rheinallt Thomas
Ysgrifennydd: Parchg Nan Wyn Powell-Davies
Cyfarwyddwr: Parchg Aled Davies
Ymddiriedolwyr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru: Mr Rheinallt Thomas
Ymddiriedolwyr: Undeb yr Annibynwyr Cymraeg: Parchg Dyfrig Rees
Ymddiriedolwyr: Undeb Bedyddwyr Cymru: Parchg Judith Morris
Ymddiriedolwyr: Yr Eglwys yng Nghymru: Parch Trystan Owain Hughes
Ymddiriedolwyr: Yr Eglwys Fethodistaidd: Parchg Jennie Hurd

Cynrychiolwyr ar y Cyngor
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Parchg Nan Wyn Powell-Davies, Sarah Morris a Nia W Williams.

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg
Parch. Mererid Mair, Parchg Andrew Lenny a’r Parchg Gwyn Elfryn Jones

Undeb Bedyddwyr Cymru
Y Parchg Judith Morris, Y Parchg Denzil John a’r Parch. Aled Maskell

Yr Eglwys yng Nghymru
Parchg Dyfrig Lloyd, Parch. Ddr. Manon James a’r Parch. Ddr. Ainsley Griffiths

Yr Eglwys Fethodistaidd
Mrs Meryl Rees a’r Parch. Jennie Hurd

Cynrychiolwyr y Mudiadau
Scripture Union:
Saint y Gymuned: Andy Hughes
Gobaith i Gymru: Arfon Jones
Cymorth Cristnogol:
Cymdeithas y Beibl: Siân Wyn Rees
Cytûn: Cynan Llwyd

Aelodau cyfetholdeig
I’w cadarnhau

Aelodaeth Y Pwyllgor Gwaith

Y Pwyllgor Gwaith:
Yr Ymddiriedolwyr, Cadeirydd, Is-Gadeirydd, Trysorydd, Ysgrifennydd. (Cyfarwyddwr, Parchg Nan Wyn Powell-Davies a Llywydd Anrhydeddus fel sylwebyddion)

Aelodaeth Panel Datblygu Adnoddau Gweinidogaeth

Panel Datblygu Adnoddau Gweinidogaeth:
Y Cyfarwyddwr
Aelodau enwadol:
Yr Eglwys yng Nghymru
Parch. Ddr. Manon James, Parch. Gary Powell a Mrs Naomi Wood.
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg
Parch. Aled Jones, Parch. Mererid Mair a Parch. Euron Hughes.
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Mrs Sarah Morris, Mrs Nia W. Williams a Parch. Aled Lewis Evans.
Undeb Bedyddwyr Cymru
Mr Arwel Ellis Jones, Mrs Lowri Jones a Mr Nigel Davies.
Yr Eglwys Fethodistaidd
Diacon Stephen Roe
Cymorth Cristnogol
Cynan Llwyd
Cymdeithas y Beibl
Meleri Cray

Aelodaeth Panel Datblygu Adnoddau Cenhadaeth

Panel Datblygu Adnoddau Cenhadaeth:
Y Cyfarwyddwr
Aelodau enwadol:
Yr Eglwys yng Nghymru
Parch. Ddr. Ainsley Griffiths, Parch. Tony Hodges a’r Parch. Rhun ap Robert.
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg
Mrs Gwendoline Evans, Parch. Casi Jones a’r Parch. Dylan Rhys.
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Miss Llinos Morris, Parch Nan Wyn Powell Davies a Mr Corey Hampton.
Undeb Bedyddwyr Cymru
Parch. Simeon Baker a’r Parch. Isaías E. Grandis.
Yr Eglwys Fethodistaidd
Mrs Bet Holmes
Cymdeithas y Beibl
Joseff Edwards
Scripture Union
Mike Adams

Aelodaeth Panel Hybu, Hyrwyddo a Hyfforddiant

Panel Hybu, Hyrwyddo a Hyfforddiant:
Y Cyfarwyddwr
Aelodau enwadol:
Yr Eglwys yng Nghymru
Parch. Beth Davies, Parch. Dyfrig Lloyd a’r Parch. Dylan Williams.
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg
Mr Owain Davies, Parch. Beti Wyn James a Mrs Enid Jones.
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Mrs Nia W Williams, Mrs Delyth Oswy Shaw a Mr Sion Morris.
Undeb Bedyddwyr Cymru
Parch. Rhys Llwyd, Mrs Delyth Morgans-Phillips a Mrs Alaw Rees.
Yr Eglwys Fethodistaidd
Parch. Richard Gillion
Cymdeithas y Beibl
Sian Wyn Rees
Cytun
Peredur Griffiths
Scripture Union
HopeTogether
Adrian Curtis
Cymorth Cristnogol
Anna Jane Evans

Y Panel Cyllid

Y Panel Cyllid:
Cadeirydd: Trysorydd cyfredol y Cyngor, Ysgrifennydd: Parch. Meirion Morris, Rheinallt Thomas (Swyddog Ariannol), ac un cynrychiolydd o bob enwad. (Cyfarwyddwr fel sylwebydd)

Aelodaeth Bwrdd Cyhoeddiadau'r Gair

Cyhoeddiadau’r Gair:
Cadeirydd: Rheinallt Thomas, Ysgrifennydd: Rhys Llwyd, Y Cyfarwyddwr.

Gweithwyr
Gweithwyr:
Aled Davies: Cyfarwyddwr
Rhys Llwyd: Cysodi a dylunio
Delyth Wyn Davies: Swyddog Adnoddau ROOTS
Y Cyfarwyddwr
Aled Davies, Cyfarwyddwr

aleddavies1Ers ei benodi gan Cyngor Ysgolion Sul yn 1989 y mae Aled Davies wedi gweithredu fel Swyddog Datblygu Gogledd Cymru (1989-1996), Ysgrifennydd Cyffredinol (1996-2006) a bellach fel Cyfarwyddwr y gwaith ers 2006. Ef hefyd yw Cyfarwyddwr Cyhoeddiadau’r Gair ers ei sefydlu yn 1992.

Mae ei wreiddiau ym mhentref Llanllwni, yn Sir Gaerfyrddin, ond bellach mae yn byw yn y gogledd ers 1992. Fe’i hyfforddwyd ym Mangor fel Gweinidog i enwad y Bedyddwyr, a bellach mae’n gweithredu fel gweinidog bro rhan amser yn ardal Chwilog, Eifionydd i dri enwad gwahanol (Annibynwyr, Bedyddwyr a Phresbyteriaid), ac fel Ysgrifennydd Cymanfa Bedyddwyr Arfon.

Mae ei ddiddordeb yng ngwaith plant yn ymestyn y tu allan i Gymru, ac mae’n gwasanaethu fel cyfarwyddwr cwmni ‘Roots for Churches’ ers dros 20 mlynedd, ac yn cynrychioli Cymru ar fwrdd rheoli ‘Rhwydwaith Gwaith Plant Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon’ a ‘Rhwydwaith Addysg Ewropeaidd ECCE’.

Y mae yn un o olygyddion Cenn@d, wythnosolyn y Bedyddwyr a’r Presbyteriaid, ers 2021, ac ar fwrdd y cylchgrawn Cristion ers 1992. Mae’n gyn-Lywydd Undeb Bedyddwyr Cymru ac yn Ysgrifennydd Cymanfa Bedyddwyr Arfon.

Mae’n briod a Delyth Wyn, ac mae ganddynt dau o blant, sef Gruffydd a Llio.

Ymhlith ei ddiddordebau mae gwylio rasio Fformiwla Un, a carafanio gyda Delyth. Fel mab i arwerthwr mae’n mwynhau chwarae rhan arwerthwr o dro i dro trwy gynnal ambell arwerthiant i godi arian at elusennau.

Aled Davies, Director

aleddavies2Since his appointed by the Welsh Sunday Scool Council in 1989 Aled Davies has served as the North Wales Development Officer for the charity (1989-1996), and then as General Secretary (1996-2006) and since 2006 as Project Director. He is also the Director of Cyhoeddiadau’r Gair, which is the publishing imprint of the charity since its formation in 1992.

His roots are deep in Carmarthenshire, but has now lived in North Wales since 1992. He was trained in Bangor as a Baptist minister and now serves as a part time ecumenical minister in the Chwilog area, serving a group of Baptist, Presbyterian and Congregational churches and as Secretary of the Arfon Baptist Association.

His interest in children’s ministry extends outside Wales, he is a Founding Director of Roots for Churches Publishing Board, and is on the executive of CGMC, the children’s work network of Churches Together in Britain and Ireland, and currently he is also the treasurer of the European Christian Education network ECCE.

He currently co-edits the Welsh Baptist and Presbyterian weekly newspaper, Cenn@d, and has served on the board of Cristion, the bi-monthly Christian magazine since 1992. He has served as President of the Baptist Union of Wales and is Association Secretary for Arfon.

He is married to Delyth Wyn, and they have two children, Gruffydd and Llio.

His interests include watching Formula 1 racing and go caravanning with the family. As the son of an auctioneer he also enjoys organising charity auctions and acting as the auctioneer for the evening.

Gwirfoddolwyr
Gwirfoddolwyr

A oes gyda chi neu rywun yn eich eglwys neu ysgol Sul amser ac awydd i gynorthwyo yn achlysurol gyda rai agweddau o waith y Cyngor Ysgolion Sul?

Ers sefydlu Cyngor Ysgolion Sul yn 1966 y mae ei waith wedi datblygu a chynyddu yn sylweddol iawn, a llawer o’r gwaith hwn wedi ei gyflawni gan wirfoddolwyr. Mae’r angen a’r galw am wasanaeth Cyngor Ysgolion Sul yn fwy nag erioed, ond gyda’r cyfyngiadau staffio presennol, mae’n anodd cyflawni’r holl ddisgwyliadau sydd arnom. Mae ein rhaglen waith yn cael ei gyfyngu gan brinder amser ein swyddogion, a byddai cymorth ymarferol yn caniatau iddynt hwy fedru cyflawni mwy o waith maes allan o’r swyddfa gydag ysgolion Sul. Un ffordd o oresgyn hyn yw gofyn i gyfeillion yr achos am gymorth gwirfoddol o bryd i’w gilydd. Byddai rhai oriau yma ac acw, neu cymorth ar gyfer rhai gweithgareddau penodol yn medru gwneud cymaint o wahaniaeth.

Y mae amrywiaeth o dasgiau lle gallai cymorth gan wirfoddolwyr wneud gwahaniaeth mawr:

  • Rhoi taflenni mewn amlenni a gwaith gweinyddol cyffelyb
  • Cynrychioli mewn digwyddiadau neu cynnal stondin adnoddau llyfrau yn eich eglwys/cylch.
  • Cyfieithu, golygu neu ddarllen proflenni ein llyfrau neu paratoi deunydd gwreiddiol ar gyfer ei gyhoeddi
  • Cynorthwyo yn y siop ym Mhwllheli neu ar stondin y Cyngor mewn arddangosfeydd llyfrau

Mae peth o’r gwaith yn waith tymhorol i’w gyflawnu mewn lleoliad arbennig e .e. maes yr eisteddfod, tra mae agweddau eraill yn waith y gellir ei gyflawni o adref, fel mae amser yn caniatau.

Ein nod yn syml yw cryfhau a datblygu gwaith yr ysgol Sul yng Nghymru heddiw – fe allwch chi chwarae eich rhan yn y gwaith pwysig hwnnw.
Os ydych mewn sefyllfa i gynnig cymorth, buaswn yn falch o glywed gennych. Am wybodaeth pellach cysylltwch â ni.

“Gwyddoch nad yw eich llafur yn yr Arglwydd yn ofer.” (1 Cor. 15:58)