Gwaith Cyngor Ysgolion Sul

Sefydlwyd Cyngor Ysgolion Sul yn 1966, a hynny gan 5 enwad Cristnogol Cymraeg sef:

 • Undeb yr Annibynwyr Cymraeg
 • Undeb Bedyddwyr Cymru
 • Eglwys Bresbyteraidd Cymru
 • Yr Eglwys Fethodistaidd
 • Yr Eglwys yng Nghymru

Fe’i sefydlwyd er mwyn hyrwyddo gwaith ysgolion Sul ac addysg Gristnogol drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Datblygwyd y weledigaeth ymhellach yn 1992 trwy sefydlu Cyhoeddiadau’r Gair, sef cwmni cyhoeddi Cristnogol cydenwadol.

Ar hyn o bryd mae gan Cyngor Ysgolion Sul 3 panel yn weithredol, sef:

 • Panel datblygu adnoddau gweinidogaeth
 • Panel datblygu adnoddau cenhadaeth
 • Panel hybu, hyfforddi a hyrwyddo

Y mae’r Cyngor yn amcanu i gyflawni:
Cefnogi gwaith yr eglwys leol trwy gyhoeddi ystod eang o adnoddau pwrpasol ar gyfer yr Ysgol Sul a’r eglwys, yr ysgol a’r cartref, gan gynnwys cyhoeddi gwerslyfrau i blant ac ieuenctid fel rhan o gynllun dysgu pwrpasol. Trefnir nifer o ddigwyddiadau arddangos ledled Cymru i hybu’r adnoddau hyn, gan gynnwys cynnal stondin adnoddau mewn cydweithrediad gyda Cytûn yn y prif wyliau cenedlaethol Cymreig sef yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Urdd, a’r Sioe Frenhinol. Trefnir yn ogystal diwrnodau gwobrwyo Medalau Gee i ffyddloniaid yr Ysgol Sul yn flynyddol yn y de a’r gogledd.

Mae gan Cyngor Ysgolion Sul 5 gwefan mae’n gyfrifol amdanynt, dyma ffilm fer sydd yn eu cyflwyno:

www.ysgolsul.com
Gwefan swyddogol y Cyngor, sy’n cynnwys gwybodaeth a newyddion am ein gwaith yn ogystal â siop ar lein a siop ddigidol i brynu llyfrau ac adnoddau digidol i’w lawr lwytho.

www.cristnogaeth.cymru
Gwefan gyffredinol sy’n ffynhonnell gwybodaeth am bopeth ac unrhyw beth yn ymwneud â Christnogaeth yng Nghymru.

www.gair.cymru
Gwefan sy’n cynnwys deunydd Cristnogol Cymraeg i’w lawr lwytho yn rhad ac am ddim, gan gynnwys gwersi ysgol Sul, gwasanaethau ar gyfer cynnal oedfaon, gweddïau a myfyrdodau, ffilmiau, cyflwyniadau PowerPoint, deunydd defosiwn dyddiol, gwasanaethau ar gyfer ysgolion a sgyrsiau plant.

www.beibl.net
Gwefan sy’n cynnwys testun y Beibl cyfoes beibl.net ynghyd â llawer o adnoddau cysylltiol eraill.

www.gobaith.cymru
Gwefan sy’n cynnwys dros fil o emynau a chaneuon Cristnogol cyfoes ar ffurf geiriau yn unig ac fel ffeiliau Powerpoint y mae modd eu lawr lwytho yn rhad ac am ddim.

Ymhlith cyfrifoldebau y gweithwyr a’r paneli rydym yn amcanu i gyflawni’r canlynol:

 • Cyhoeddi ystod eang o adnoddau Cristnogol ar gyfer y cartref, ysgol ac Ysgol Sul a’r eglwys
 • Cyhoeddi gwerslyfrau i blant a ieuenctid fel rhan o gynllun dysgu pwrpasol
 • Cynnal nosweithiau adnoddau ledled Cymru ar gychwyn tymor newydd yr YS i hybu adnoddau newydd
 • Paratoi deunyddiau addoliad Cymraeg ar gyfer eglwysi Cymru
 • Cyd-lynu gwefan gwersi ysgol Sul am ddim: www.AmserBeibl.org
 • Cynnal canolfan adnoddau Cristnogol yn y Gymraeg – gan gynnwys cynhyrchu catalog, cynnal gwefan, a chynnig gwasanaeth drwy’r post
 • Cynnal arddangosfeydd adnoddau llyfrau Saesneg ym maes gwaith plant ledled Cymru
 • Rhwydweithio a ‘bod yn lais o Gymru’ yn y fforwm Prydeinig (CGMC) ac Ewropeaidd (ECCE) ym maes gwaith plant
 • Cynnal stondin adnoddau yn y prif wyliau cenedlaethol Cymreig gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Urdd, a’r Sioe Frenhinol
 • Paratoi maes llafur/esboniad Ysgol Sul blynyddol ar gyfer yr oedolion, gan ofalu bod nodiadau wythnosol yn y papurau enwadol
 • Trefnu Sul Addysg blynyddol i roi sylw ac annog bobl i weddïo dros addysg Gristnogol
 • Cyhoeddi cynlluniau hyfforddiant i athrawon ysgol Sul
 • Cydweithio gyda’r enwadau i ofalu bod yr eglwysi a’r Ysgolion Sul yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch plant