Medalau Gee

Gwneud Cais
Mae croeso i ysgolion Sul enwebu medalwyr ar unrhyw adeg o’r flwyddyn ond rhaid i unrhyw gais ar gyfer y flwyddyn gyfredol fod mewn llaw erbyn diwedd Mehefin y flwyddyn honno a chyflwynir y medalau yn ystod mis Medi/Hydref.

Ers 2018 daeth gweinyddu’r cynllun Medalau Gee o dan ofal Cyngor Ysgolion Sul. Dros y blynyddoedd bu Cyngor Eglwysi Rhyddion Gogledd Cymru a De Cymru yn gwneud y gymwynas honno ond wrth ddirwyn y ddau gyngor i ben penderfynwyd trosglwyddo’r cyfrifoldeb i’r Cyngor Ysgolion Sul. O 2019 ymlaen trefnir dau gyfarfod blynyddol, un yn y gogledd ac un yn y de yn ystod mis Medi. Gwahoddir ceisiadau am fedalau gan aelodau sydd dros 75 oed ac yn dal i fynychu’r Ysgol Sul. Isod gweler ffurflenni cais i’w lawrlwytho a’u dychwelyd.

Ffurflen Gais Medalau Gee (PDF)

Ffurflen Gais Medalau Gee (Word)

Cyfarfodydd 2021/22

Medalau Gee 2021: de a gogledd

Ar gyfer Medi 2021 bydd y medalau yn cael eu cyflwyno yn lleol i’r sawl a enwebwyd – byddwn yn rhannu lluniau o’r medalwyr yma maes o law, wedi iddynt dderbyn eu medalau.

Medalau Gee 2022: de a gogledd

Cyflwynir Medalau Gee yn y Gogledd ar Ddydd Sadwrn, 10 Medi 2022
yn Yr Hen Gapel, Llanuwchllyn am 2yh

Cyflwynir Medalau Gee yn y De ar Ddydd Sadwrn, 24 Medi 2022
yn Eglwys Ebeneser, Rhydaman am 2yh

Disgwyliwn ymlaen i groesawu Dr Isoline Grenaulgh a Dr Dorothy Gee Williams o deulu’r diweddar Thomas a Suzannah Gee.

Rydym ar hyn o bryd yn croesawu enwebiadau am fedalau o blith yr eglwysi yng Nghymru, gan gofio bod yn rhaid i bob ymgeisydd a enwebir gan ei heglwys fod dros 75 oed ac yn dal i fynychu’r Ysgol Sul (mae ein diffiniad o Ysgol Sul hefyd yn cynnwys dosbarthiadau Beiblaid/seiadau trafod canol wythnos). Mae modd lawrlwytho ffurflen enwebu o wefan www.ysgolsul.com

Rhaid i bob cais sydd i’w ystyried ar gyfer eleni fod wedi ein cyrraedd ni erbyn Mehefin 30 fan hwyraf. Mae cyflwyno medalau fel hyn yn ffordd anrhydeddus i ddiolch i athrawon Ysgol Sul dosbarthiadau plant ac ieuenctid am oes o wasanaeth, ac i gydnabod ffyddlondeb aelodau dosbarth yr oedolion yn ogystal. Tybed oes na rywrai yn eich Ysgolion Sul chi sy’n disgyn i’r categori hyn? Os oes, yna ewch ati i enwebu!

Gyda llawer o ddiolch, ar ran Cyngor Ysgolion Sul,

Aled Davies

Cyfarfodydd y gorffennol
Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristnogol Cymru
Cyfarfodydd cyflwyno a gwobrwyo
Medalau Gee 2019

Gobrwywyd 33 o fedalau Thomas a Suzannah Gee eleni, a hynny mewn dwy seremoni, a gynhaliwyd ym Mangor a Chaerfyrddin yn ystod mis Medi.
Isod rhestrir enwau y 33 a dderbyniodd eu anrhydeddu eleni.

Meirick Lloyd Davies, capel Cefn Meiriadog, Dinbych
Cadfan Edwards, capel Carmel, Moelfre, Abergele
Ann Evans, capel Bosra, Penisarwaun
Doreen Evans, eglwys Unedig Llansannan
Margaret Glenys Goddard, capel Jerwsalem, Cerrigydrudion
Dilys Wyn Griffith, capel Mynydd Seion, Abergele
Eluned Griffiths, capel Bethlehem, Carreglefn
Anwen Hughes, capel Bethel, Melin y Coed
Doris Hughes, capel Gilead, Belan, Bodwrog
Janet Maureen Hughes, capel Seion, Llanrwst
John Eric Hughes, capel Mynydd Seion, Abergele
Meirwen Hughes, capel Mynydd Seion, Abergele
John Owen Hughes, capel Bethlehem, Carreglefn
Llinos Meirionwen Hughes, capel Cefn Berain, Dinbych
Vivian Jones Hughes, capel Bethlehem, Carreglefn
Ceinlys Jones, eglwys Unedig Llansanan
Catherine Jones, capel Gilead, Belan, Bodwrog
Gruffydd Rees Jones, eglwys Unedig Llansannan
Gwynant Jones, eglwys Unedig Llansannan
Gareth Jones, capel Lôn y Felin, Llangefni
Huw Jones, capel Bethesda, Yr Wyddgrug
Robert John Jones, capel Gilead, Belan, Bodwrog
William Bryn Jones, capel Gilead, Belan, Bodwrog
Mair Elizabeth Lewis, capel Heol y Parc, Rhuthun
Llinos Roberts, capel Cefn Meiriadog, Dinbych
Thomas Rowlands, capel Parc, Llandyfrydog, Môn
Mair Selway, capel Bethesda, Yr Wyddgrug
Betty Williams, eglwys Unedig Llansannan
Eluned Margaret Williams, capel Seion, Llanrwst
Mary Williams, capel Gilead, Belan, Bodwrog
Delun Callon, capel Tabernacl, Caerdydd
Elizabeth Ann Davies, capel Peniel, Caerfyrddin
Robin Gwyndaf, capel Tabernacl, Caerdydd
Brynmor James Harries, capel Penybont, Casblaidd
Elizabeth Ann Jones, capel Tabernacl, Pencader
Eirlys Bebb, capel Y Drindod, Cockfosters

Gyda diolch,
Aled Davies, Cyfarwyddwr Cyngor Ysgolion Sul

Medalau er Anrhydedd
Mae Cyngor Eglwysi Rhyddion y Gogledd wedi cyfwyno Medalau Gee i ffyddloniaid yr ysgol Sul er 1906. Cyfwynwyd medal arbennig gan Gyngor yr Eglwysi Rhyddion i’r Parch. J. Haines Davies am ei waith unigryw i’r Cyngor hwnnw a gwaith yr ysgol Sul yng Nghymru pan ymddeolodd fel ysgrifennydd y Cyngor. Ymhen rhai blynyddoedd, derbyniodd y Cyngor Ysgolion Sul awgrym Aled Davies fod y Cyngor yn cyfwyno medal i rai oedd wedi rhoi cyfraniad arbennig, a hynny ar lefel genedlaethol, i waith yr ysgol Sul a chafwyd cytundeb Cyngor yr Eglwysi Rhyddion.

Cyfwynwyd Medalau er Anrhydedd fel a ganlyn:

2004 Elisabeth Lloyd James a Rheinallt Thomas
2005 Elfed Hughes
2006 Y Parchedigion Gareth Maelor Jones a Vincent Watkins
2010 Y Parchedigion Huw John Hughes, Trefor Lewis ac
Edward David Morgan
2011 Y Parchedig Derwyn Morris Jones a Miss Beti Griffiths
2013 Y Parchedig Ddr Elfed ap Nefydd Roberts
2015 Y Barchedig Angharad Roberts ac Arfon Jones
2016 Y Parchedig J Ronald Williams
2020 Y Parchedigion Catrin ac Ifan Roberts a Mr Nigel Davies